Všeobecné obchodné podmienky pre ubytovanie v chate

HVIEZDNA NOC“

v znení platnom a účinnom od 11.10.2023

Ubytovacie zariadenie : Chata Hviezdna noc

 

Kontaktné údaje ubytovacieho zariadenia:   

Webová stránka: www.hviezdnanoc.sk

Telefón: + 421902652300

Emailová adresa : hviezdnanoc.sk@gmail.com

Adresa : Spišský Hrhov

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia: 

Róbert Gaduš GAMUS

IČO: 53978803, DIČ: 1124031546 

miesto podnikania: 05302 Spišský Hrhov, Pisarovská 460/92E

zapísaný Okresným úradom Poprad, Číslo živnostenského registra: 740-39586

( ďalej len „Ubytovateľ“)

 

Článok 1 Úvodné ustanovenia, účel, oblasť platnosti

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú právne vzťahy, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami:

a/ chatou HVIEZDNA NOC (ďalej len ako „chata“) prevádzkovanou podnikateľom Róbert Gaduš GAMUS, IČO: 53978803, DIČ: 1124031546, s miestom podnikania: 05302 Spišský Hrhov, Pisarovská 460/92E, zapísaným Okresným úradom Poprad, Číslo živnostenského registra: 740-39586 (ďalej len ako „ubytovateľ“) a

b/ fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá uzatvorí s ubytovateľom Zmluvu o ubytovaní v chate a má postavenie objednávateľa alebo ubytovaného podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonník (ďalej len ako „klient“).

 1. Účelom týchto VOP je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi ubytovateľom a klientom (ďalej aj ako „zmluvné strany“), s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovaných služieb.
 2. Tieto VOP sa stávajú pre ubytovateľa záväzné dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom rezervácie služby, pri ktorej klient potvrdí svoj súhlas s týmito VOP. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený, prípadne zamedzený zavinením ubytovateľa.
 3. Na zmluvný vzťah medzi ubytovateľom a klientom sa vzťahujú tieto VOP, Cenník a Ubytovací poriadok, ktoré sú klientom sprístupnené na webovom sídle ubytovateľa hviezdnanoc.sk, Ubytovací poriadok aj v priestoroch chaty.
 4. Ak zmluvu o ubytovaní (ďalej aj ako „zmluva“) uzatvára klient, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, tieto VOP sa stávajú automaticky súčasťou zmluvy. Na spotrebiteľov, ktorí uzatvárajú zmluvu výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (ďalej len „zmluva uzatvorená na diaľku“), najmä využitím webového sídla www.hviezdnanoc.sk, sa vzťahujú aj osobitné ustanovenia článku 9 týchto VOP.
 5. Ak ubytovateľ zmení VOP pred zánikom zmluvy, upravená verzia sa stáva súčasťou zmluvy, ak ubytovateľ zmluvnú stranu o tejto skutočnosti písomne informuje a ak zmluvná strana neuplatní právo na odstúpenie. Oznámenie o zmene musí obsahovať poučenie o právnych následkoch informovania a o práve na odstúpenie od zmluvy. Právo na odstúpenie zaniká, ak zmluvná strana písomne neodstúpi od zmluvy do 14 dní od oznámenia o zmene a poučení.
 6. Rezerváciou sa rozumie záväzná rezervácia chaty, ktorú klient uskutočňuje písomne, prostredníctvom online rezervačného systému na webovej stránke ubytovacieho zariadenia www.hviezdnanoc.sk (ďalej len „rezervácia“).
 7. Potvrdením rezervácie sa rozumie potvrdenie rezervácie prijatej od klienta, ktorú uskutočňuje ubytovateľ písomne, prostredníctvom online rezervačného systému rezervácie na webovej stránke ubytovacieho zariadenia www.hviezdnanoc.sk (ďalej len „potvrdenie Rezervácie“).
 8. Zmluvou o ubytovaní v chate sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka klient s ubytovateľom tým spôsobom, že klient uskutoční rezerváciu, zaplatí zálohovú platbu za cenu služieb, ktoré si objednal a systém automaticky uskutoční potvrdenie rezervácie. Doručením potvrdenia rezervácie klientovi dochádza k uzavretiu zmluvy o ubytovaní v chate (ďalej len „zmluva“). Z predmetnej zmluvy vznikne klientovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie v chate na dohodnutú dobu a klient je povinný zaplatiť ubytovateľovi dohodnutú cenu. 

Článok 2 Uzavretie zmluvy

 1. Zmluva vzniká na základe rezervácie zo strany klienta a jej akceptácie zo strany ubytovateľa. 

 

 1. Klient je povinný pri rezervácii ubytovania uviesť nasledovné povinné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailovú adresu a telefonický kontakt, prípadne ďalšie údaje a zvoliť spôsob platby ceny ubytovania. Potvrdenie o rezervácii bude obsahovať údaje klienta, cenu a platobné podmienky, termín ubytovania, prípadne ďalšie údaje.
 1. Ubytovateľ si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 100 % z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva pre ubytovateľa záväznou až po pripísaní úhrady stanovenej zálohovej platby na bankový účet ubytovateľa.

Článok 3 Služby, ceny a platobné podmienky

 1. Ubytovateľ je povinný poskytnúť klientovi objednané a ubytovateľom odsúhlasené ubytovacie služby.
 2. Klient je povinný zaplatiť ubytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Cenník ubytovateľa je zverejnený na webovom sídle www.hviezdnanoc.sk. Ubytovateľ nie je platcom DPH.
 3. Cena nezahŕňa daň z ubytovania v zmysle príslušných právnych predpisov. Výška miestneho poplatku je určená všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Hrhov na príslušné obdobie.
 4. O zmene, ktorá má za následok zvýšenie ceny pobytov a služieb (napr. zmena sadzby dane), je ubytovateľ povinný bezodkladne informovať klienta.
 5. Ubytovateľ je oprávnený poskytnúť klientovi zľavu z cenníkovej ceny služieb, pričom poskytnutie zľavy nie je zo strany klienta právne nárokovateľné.
 6. Rezervácia je pre klienta potvrdená a pre ubytovateľa záväzná pripísaním zálohovej platby a/alebo plnej výšky dohodnutej ceny na bankový účet ubytovateľa. V prípade neuhradenia zálohovej platby a/alebo plnej výšky dohodnutej ceny pobytu do dňa splatnosti, je ubytovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť bez nároku klienta na akúkoľvek finančnú či nefinančnú náhradu.
 7. Ak sa zmluvné strany nedohodli inak, platí, že ak klient neuhradí najneskôr v deň určený ako deň začiatku poskytovania služieb cenu za objednané služby v plnej výške, je ubytovateľ oprávnený odmietnuť klientovi poskytnutie služieb, pričom v takomto prípade klient nemá nárok na náhradu žiadnych nákladov, ako ani na náhradu škody.
 8. Ak doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb, ako boli dohodnuté v zmluve, presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia ceny, môže ubytovateľ dohodnutú cenu zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.

Článok 4. Ubytovacie služby, dostupnosť izby, odovzdanie a vrátenie chaty

 1. Klient nemá nárok vyžadovať dostupnosť konkrétneho termínu ubytovania, pokiaľ nie je v online rezervačnom systéme klientom zvolený termín voľný.

 

 1. Rezervované ubytovanie je k dispozícii od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Klient nemá nárok na skoršie odovzdanie ubytovania, s výnimkou ak je to v možnostiach ubytovateľa a s ubytovateľom sa dohodne osobitne.

 

 1. Ubytovanie musí byť obsadené do 18:00 hod. v deň príchodu.

 

 1. V deň dohodnutého odchodu je klient povinný uvoľniť a opustiť chatu najneskôr do 10:00 hod. Po tomto čase môže ubytovateľ zmluvnej strane účtovať 50% z dohodnutej ceny v prípade dodatočného užívania predmetu ubytovania do 13:00 hod. a 100% po 13:00 hod. Uvedené sa nedotýka iných foriem kompenzácií ubytovateľa, najmä vo forme nároku na náhradu škody.

 

 1. Ubytovanie akýchkoľvek zvierat je zakázané.

 

 1. Klient nesmie ďalej prenajímať chatu, ako aj zdržať sa realizovania iných akcií bez predchádzajúceho písomného súhlasu ubytovateľa.

 

 1. Klient je povinný poskytnúť v primeranom rozsahu súčinnosť, potrebnú na zabezpečenie a poskytnutie služieb ubytovateľa, predovšetkým pravdivé a úplné informácie súvisiace so zabezpečením pobytu.

 

 1. Klient je povinný dodržiavať Ubytovací poriadok chaty, ktorý je k dispozícii na webovom sídle hviezdnanoc.sk a v priestoroch chaty. Ubytovateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ klient poškodzuje majetok chaty alebo porušuje Ubytovací poriadok. Ubytovateľ je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním klienta, ktorého následkom bol poškodený majetok chaty. Výška škody sa bude špecifikovať na základe obstarávacej ceny poškodeného majetku.

Článok 5  Odstúpenie od zmluvy o ubytovaní (Zrušenie rezervácie, storno podmienky)

 1. Ubytovateľ a klient sa môžu písomne dohodnúť na zrušení zmluvy. Ubytovateľ a klient si môžu dohodnúť osobitné podmienky odstúpenia v zmluve, najmä termín na odstúpenie bez povinnosti platiť odstupné.
 2. Klient je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy s povinnosťou zaplatiť odstupné (tzv. storno-poplatok) alebo bez povinnosti zaplatiť odstupné za podmienok uvedených v tomto článku.
 3. Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zaplatiť odstupné, ak odstúpi od zmluvy najneskôr 30 dní pred začatím poskytovania služieb. 
 4. Ak klient odstúpi od zmluvy o ubytovaní najneskôr 10 dní pred začatím poskytovania služieb, je povinný zaplatiť odstupné vo výške 30% ceny nevyužitého ubytovania za každú rezervovanú noc. Ak klient odstúpi od zmluvy o ubytovaní najneskôr 5 dní pred začatím poskytovania služieb, je povinný zaplatiť odstupné vo výške 50% ceny nevyužitého ubytovania za každú rezervovanú noc. Ak klient odstúpi od zmluvy o ubytovaní minimálne 2 dní pred začatím poskytovania služieb, je povinný zaplatiť odstupné vo výške 100% ceny nevyužitého ubytovania za každú rezervovanú noc.
 1. Pri neoznámení odstúpenia od zmluvy zo strany klienta a/alebo nevyužití dohodnutých služieb v plnom rozsahu, neprináleží klientovi žiadna náhrada a ubytovateľovi vzniká nárok na storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednaných a dohodnutých služieb. 

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy klientom podľa bodu 3. tohto čl. VOP ubytovateľ vráti klientovi bezhotovostným bankovým prevodom plnú sumu zaplatenej zálohovej platby za cenu služieb na bankový účet, z ktorého bola klientom zaplatená zálohová platba za cenu služieb, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy klientom, pričom náklady na bankové poplatky spojené s vrátením znáša v plnom rozsahu klient.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy klientom podľa bodu 4. alebo 5. tohto čl. VOP ubytovateľ zašle klientovi písomné oznámenie o uplatnení nároku ubytovateľa na odstupné/storno poplatok s vyčíslením jeho výšky, pričom ubytovateľ je oprávnený si jednostranným započítaním započítať svoj nárok na odstupné/storno poplatok voči klientom uhradenej zálohovej platbe za cenu služieb, resp. jej časť. Písomné oznámenie podľa tohto bodu VOP spolu s oznámením o jednostrannom započítaní je ubytovateľ oprávnený zaslať klientovi  elektronicky na e-mailovú adresu klienta uvedenú v rezervácií. Sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a ubytovateľa vráti ubytovateľ klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet, z ktorého bola klientom zaplatená zálohová platba za cenu služieb, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy klientom, pričom náklady na bankové poplatky spojené s vrátením znáša v plnom rozsahu klient.

 

 1. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu alebo z dôvodov uvedených v tomto článku VOP.

 

 1. Klient má právo na vrátenie zaplatenej zálohy, resp. úplnej ceny pobytu bez storno poplatkov pri odstúpení od zmluvy zo strany ubytovateľa bez udania dôvodu, resp. odstúpenia zo strany ubytovateľa z dôvodu, za ktorý ani čiastočne nezodpovedá klient. Ubytovateľ vráti v takom prípade klientovi bezhotovostným bankovým prevodom plnú sumu zaplatenej zálohovej platby za cenu služieb na bankový účet, z ktorého bola klientom zaplatená zálohová platba za cenu služieb, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy klientovi, pričom náklady na bankové poplatky spojené s vrátením znáša v plnom rozsahu klient.

 

 1. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez povinnosti vrátenia klientovi zaplatenej zálohy, resp. úplnej ceny pobytu (100% storno poplatok) klientovi v nasledujúcich prípadoch:

 

 • Klient neuhradil zálohovú faktúru alebo úplnú cenu pobytu v stanovenej výške a v lehote splatnosti;
 • Pri rezervácii boli uvedené zavádzajúce alebo nepravdivé informácie, ktoré sa týkajú samotného klienta alebo dôvodu pobytu.
 • Klient porušil zmluvné podmienky stanovené v týchto VOP alebo povinnosti podľa Ubytovacieho poriadku;
 • dôvod pobytu klienta je ilegálny;
 • došlo k nepovolenému prenájmu a podnájmu chaty tretej osobe.

 

V týchto prípadoch môže ubytovateľ požadovať od klienta náhradu vzniknutej škody.

 

 1. Ubytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch:

 

 • Vyskytli sa okolnosti, za ktoré ubytovateľ nezodpovedá, a ktoré robia plnenie zmluvy v dohodnutom čase nemožným (napr. z dôvodu zásahu vyššej moci ako nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej objektívnej okolnosti (živelná katastrofa, štrajk, vojna, zemetrasenie, pandémia, krízový alebo núdzový stav, nariadenia alebo rozhodnutia vlády alebo iných orgánov verejnej správy a pod.);
 • Ubytovateľ má opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie ubytovacích služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku a bezpečnosť chaty voči verejnosti, okrem prípadu, ak je takáto nepriaznivá situácia pričítateľná konaniu ubytovateľa.

 

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany ubytovateľa z dôvodov podľa bodu 10. tohto článku VOP neprináleží klientovi žiadna náhrada škody.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy oznámi zmluvná strana emailom. 

 

 1. Ubytovateľ je oprávnený zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených podmienok. Takéto zmeny je ubytovateľ povinný bezodkladne oznámiť klientovi a zaväzuje sa predložiť klientovi návrh na riešenie vzniknutej situácie.

Článok 6 Vady dodávok a služieb ubytovateľa, prevenčná povinnosť klienta

 1. Ak sa objavia vady v dodávkach a službách ubytovateľa, klient je povinný o tom okamžite informovať ubytovateľa, aby bol ubytovateľ schopný čo najskôr odstrániť vady a mohol zabezpečiť dodávky a služby v súlade so zmluvou. Klient je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode a na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia.

Článok 7 Reklamačný poriadok

 1. Ustanovenia tohto článku VOP majú povahu reklamačného poriadku (ďalej len „reklamačný poriadok“) vydaného na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“). V prípade, že rozsah, obsah, alebo kvalita poskytnutých služieb je v rozpore s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, je klient oprávnený uplatniť reklamáciu.

 

 1. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej služby. V prípade, že rozsah, obsah, alebo kvalita poskytnutých služieb je v rozpore s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u poskytovateľa, u ktorého bola poskytnutá služba – ubytovateľa.

 

 1. Osobným prevzatím poskytnutej služby klient – spotrebiteľ súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

 

 1. Ubytovateľ – poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny a/alebo úpravy reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia klienta.

 

 1. Práva a povinnosti spotrebiteľa a poskytovateľa sa spravujú príslušnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ má najmä právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb vrátane práva na ich odstránenie, výmenu, doplnenie, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb.

 

 1. Ubytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré klient spôsobil sám, ako ani za vady, o ktorých klient pred začatím poskytovania služieb vedel alebo vedieť musel alebo bol na vady služby výslovne a jasne ubytovateľom upozornený, ani za vady, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia vyššej moci.

 

 1. Klient je povinný informovať ubytovateľa a uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie.

 

 1. Reklamáciu vybavuje ubytovateľ, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, je ubytovateľ povinný spísať s klientom záznam o reklamácii. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia.

 

 1. Klient je oprávnený požadovať bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov a to:
 • výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia chaty;
 • pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v chate (porucha vykurovacieho systému, porucha v príkone elektrickej energie), má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po vzájomnej obojstrannej dohode alebo má právo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.

 

 1. Klient je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie najmä tým, že poskytne pravdivé informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní ubytovateľovi prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohol presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.
 1. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov rozhodne ubytovateľ ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 kalendárnych dní. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia.
 2. Ubytovateľ si vyhradzuje právo na individuálne posúdenie každého jednotlivého prípadu reklamácie.

Článok 8 Zodpovednosť za škodu spôsobenú ubytovateľom alebo klientom

 1. Ubytovateľ je zodpovedný za splnenie svojich zmluvných povinností s odbornou starostlivosťou. Klient si nemôže nárokovať náhradu škody spôsobenú vlastným zlomyseľným alebo nedbanlivým konaním. Zmluvná strana si taktiež nemôže nárokovať náhradu za škodu na vnesených a alebo odložených klenotoch, peniazoch a iných cennostiach, ktoré neboli odovzdané do úschovy, v sume prevyšujúcej hranicu určenú príslušným nariadením vlády Slovenskej republiky.

 

 1. Ubytovateľ zodpovedá za škodu na veciach vnesených do alebo odložených v chate podľa zmluvy, VOP a ustanovení § 433 a nasl. slovenského Občianskeho zákonníka. 

 

 1. Poskytnutím miesta na odloženie vecí v chate nevzniká zmluva o úschove.

 

 1. Nároky klienta na náhradu škody voči ubytovateľovi sa premlčia za dva roky odo dňa, keď sa klient dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá, najneskôr tri roky od udalosti, z ktorej škoda vznikla. V prípade škody spôsobenej ubytovateľom úmyselne, sa nároky klienta premlčia najneskôr za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla. Uvedené neplatí, ak ide o škodu na zdraví a škodu spôsobenú vadným výrobkom.

 

 1. V chate nesmie klient bez súhlasu ubytovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do inštalácie a zariadenia celej chaty, vrátane exteriéru chaty.

 

 1. V chate nie je klientovi povolené používať vlastné spotrebiče okrem spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene a úprave zovňajšku klienta ako napríklad holiaci strojček, kulma na vlasy a podobne. Rovnako môže klient používať svoje elektronické zariadenia osobnej potreby ako napríklad mobilné telefóny, notebooky a tablety. Za akékoľvek poškodenie uvedených zariadení nenesie ubytovateľ žiadnu zodpovednosť.

 

 1. Z bezpečnostných dôvodov ubytovateľ klientovi neodporúča nechávať deti do 12 rokov v celom objekte chaty bez dozoru. V prípade vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných udalostí zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa v chate prihlásené na pobyt.

 

 1. Je zakázané nosiť v priestoroch chaty zbrane, strelivo alebo iné nebezpečné predmety.

 

 1. Klient nesmie vnášať do chaty, s výnimkou určených priestorov, lyže, snowboardy, sane a bicykle.

 

 1. Fajčenie nie je v chate povolené. V chate je prísne zakázané užívať akékoľvek omamné a psychotropné látky.

 

 1. Klient je povinný odpad dávať výlučne do vyhradených nádob.

 

 1. Pokiaľ klient využije pri chate akékoľvek miesto na odstavenie vozidla, nevzniká tým žiadna zodpovednosť ubytovateľa pri strate alebo poškodení odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a vecí nachádzajúcich sa v nich. Pozemky vedľa chaty nie sú vlastníctvom ubytovateľa.

 

 1. Za škody spôsobené na zariadení, resp. inventári chaty zodpovedá klient podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku ubytovateľa má ubytovateľ právo na náhradu škody v nadobúdacej hodnote zničeného inventáru. Hodnota inventáru je stanovená v písomnom zozname nachádzajúcom sa pri vstupe do chaty. Je v záujme klienta informovať sa o jeho obsahu v prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia v chate a ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch chaty a pobyt im tam umožnil klient. V prípade spôsobenej škody klientom na majetku ubytovateľa, je klient povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia pobytu v chate pri vyúčtovaní ubytovania a služieb alebo na základe faktúry. V prípade, ak klient odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je ubytovateľ oprávnený účtovať klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ubytovateľa na náhradu spôsobenej škody. 

 

Článok 9 Osobitné ustanovenia pre zmluvy uzatvorené na diaľku spotrebiteľmi

 • Ak zmluvu uzatvára spotrebiteľ na diaľku, uplatňuje sa nasledovné:
 • Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu písomne alebo emailom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy; lehota na odstúpenie je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o odstúpení od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 • Spotrebiteľ môže pri odstúpení od zmluvy použiť formulár na odstúpenie priložený na konci týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 • Ubytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 • Ak spotrebiteľ uzavrie zmluvu, v ktorej požiadal o poskytovanie služieb ubytovania v 14-dňovej lehote na odstúpenie od zmluvy začínajúcej sa uzavretím zmluvy, spotrebiteľ berie na vedomie, že stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a vzniká mu povinnosť uhradiť cenu za skutočné poskytnuté plnenie do dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Článok 10 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP, ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce na ich základe sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky právne vzťahy týmito VOP neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.
 3. Vzájomné spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť dohodou alebo zmierom, budú predložené na rozhodnutie príslušnému slovenskému súdu. Pri riešení sporov sú spotrebitelia oprávnení obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je pre prípady upravené týmito VOP Slovenská obchodná inšpekcia.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2021. Aktualizované znenie VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.10.2023.
 5. Ubytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na webovom sídle hvieznanoc.sk.
 6. Osobné údaje klientov, ktoré klienti poskytli ubytovateľovi prostredníctvom online rezervačného systému pri uskutočnení rezervácie, ďalej ktoré poskytli ubytovateľovi akoukoľvek formou pri uzavretí zmluvy, alebo v procese poskytovania služieb na základe uzavretej zmluvy, budú spracúvanie v zmysle príslušných článkov NARIADENIA EURÓPSKEHO PALAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov klientov ubytovateľom sú uvedené na webovej stránke www.hviezdnanoc.sk. Súhlas klienta so spracovaním osobných údajov je riešený v rámci uskutočnenia rezervácie prostredníctvom online rezervačného systému.

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SPOTREBITEĽOM 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak ste spotrebiteľom a želáte si odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Róbert Gaduš GAMUS, IČO: 53978803, s miestom podnikania: 05302 Spišský Hrhov, Pisarovská 460/92E, – prevádzkovateľ chaty HVIEZDNA NOC

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: …………..

 

Dátum objednania/dátum prijatia*: …………..

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………..

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………..

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): …………..

 

Dátum …………..

 

*NEHODIACE SA PREČIARKNITE